Algemene Voorwaarden – Boet Lifestyle B.V.


Klik hier om de algemene voorwaarden als PDF-bestand te downloaden


Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 Algemeen

Artikel 2 Identiteit ondernemer

Artikel 3 Aanbod en aanvaarding

Artikel 4 Herroepingsrecht

Artikel 5 Prijs en betaling

Artikel 6 Nakoming/ Garantie

Artikel 7 Verzending

Artikel 8 Productinformatie

Artikel 9 Klachten en geschillen

Artikel 10 Privacy

 

Artikel 1. Algemeen

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Boet Lifestyle B.V., gevestigd te Schiedam (hierna: ZOOFF Socks of verkoper) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden voor consumenten (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Deze zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten en andere handelingen. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of ten dele nietig is of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De toepasselijkheid van de voorwaarden van koper wordt door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken en de overige bepalingen blijven onverkort van kracht.

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Boet Lifestyle B.V.;

Bezoekadres: ’s Gravelandseweg 258, 3102 GB Schiedam (alleen op afspraak)

Telefoonnummer: 010 – 23 08 007, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

E-mailadres: info@zooffsocks.com

KvK-nummer: 63660547

Btw-identificatienummer: NL855339822B01

 

Artikel 3. Aanbod en aanvaarding

 1. Alle aanbiedingen van ZOOFF Socks, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend. ZOOFF Socks behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Overeenkomsten komen slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door ZOOFF Socks. ZOOFF Socks is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ZOOFF Socks dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 3. ZOOFF Socks kan niet aan aanbiedingen of offertes worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

 

Artikel 4. Herroeping en retour

 1. ZOOFF Socks doet er alles aan om een goed product te leveren. Koper heeft het recht om het product om welke reden dan ook binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling aan ZOOFF Socks te retourneren met het met de bestelling meegeleverde retourformulier. Koper dient een beroep op het herroepingsrecht kenbaar te maken door middel van het invullen van het herroepingsformulier zoals terug te vinden is op de website van ZOOFF Socks of door het sturen van een e-mail naar info@zooffsocks.com.
 2. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van koper.
 3. Indien binnen deze termijn door ZOOFF Socks geen schriftelijke reclamaties zijn ontvangen, wordt ZOOFF Socks geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
 4. Tijdens de bedenktijd zal koper zorgvuldig omgaan met het geleverde product en de verpakking. Koper zal het product slechts uitpakken voor zover nodig is om te kunnen beoordelen of koper het product wenst te behouden. Het product zal koper met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan verkoper terugzenden, in overeenstemming met de door verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies op het meegeleverde retourformulier. Het recht op retourzending vervalt wanneer: (a) het product gedragen en/of gewassen is, (b) koper zelf heeft geprobeerd een gebrek te herstellen, (c) de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd, (d) het plastic textielhaakje tussen de sokken doorbroken is.
 5. ZOOFF Socks zal binnen 15 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op de opgegeven bankrekening terugstorten of de creditcardmaatschappij opdracht verstrekken het bedrag bij te schrijven.

 

Artikel 5. Prijs en betaling

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief btw.
 2. Voor transport binnen Nederland brengt verkoper de op website van ZOOFF Socks vermelde kosten in rekening. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling.
 3. Na een bestelling ontvangt koper een bevestiging per e-mail waarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, zijn vermeld.
 4. Wij accepteren betalingen via Ideal, Visa/ Mastercard en Paypal. Ook betalingen via een directe bankoverschrijving zijn mogelijk.
 5. Wanneer u gebruik maakt van een credit card, dan zullen wij een standaard autorisatie uitvoeren, om er zeker van te zijn dat de creditcard als betaalmiddel geaccepteerd wordt. Onze producten zullen pas verzonden worden als de autorisatie positief afgerond is. De afschrijving zal plaatsvinden direct nadat de bestelling is geplaatst.

 

Artikel 6. Nakoming en garantie

 1. De verkoper staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/ of overheidsvoorschriften.
 2. Verkoper garandeert aan koper de deugdelijkheid van de geleverde zaken voor een periode van 6 maanden na ontvangst van de zaken.
 3. De in het vorige lid vermelde deugdelijkheidsgarantie geldt niet indien:
  – koper jegens verkoper in gebreke is;
  – er sprake is van een geringe, in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking in kwaliteit, maat, kleur, dessin, gewicht, afmeting, materiaal, materiaalstructuur en/of finish;
  – de zaken versneden, verknipt, of op enige andere wijze bewerkt, verwerkt, nabewerkt, gebruikt of beschadigd zijn;
  – de geleverde zaken zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, zoals bv. vervuiling, geweld van buitenaf, overbelasting of andere buiten de controle van verkoper liggende oorzaken;
  – de ondeugdelijkheid het gevolg is van slecht onderhoud of natuurlijke slijtage;
  – reparaties zijn verricht aan de door verkoper geleverde zaken door koper zelf of door derden;
  – de termijn voor reclameren is overschreden;
  – er sprake is van verborgen gebreken, na het verstrijken van de termijn van 6 maanden na datum van levering.
 4. De aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

Artikel 7. Verzending

 1. Als verzendtijd geldt de termijn welke tussen partijen is overeengekomen en is vermeld op de website van ZOOFF Socks, namelijk 2 á 3 werkdagen. Levering vindt plaats op het bij de bestelling aangegeven adres. Koper is verplicht de producten in ontvangst te nemen. Indien koper hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht.
 2. Is voor de levering van zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. ZOOFF Socks dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Levering in gedeelten is toegestaan. Indien een product onverhoopt niet meer leverbaar is, zal ZOOFF Socks dit zo spoedig mogelijk melden.

 

Artikel 8. Product informatie

Alle sokken van ZOOFF Socks zijn met speciale zorg geproduceerd. Vanwege het specifieke karakter/ doel van de sokken (er voor te zorgen dat u snel en gemakkelijk in uw laars glijdt), kunnen zij niet vergeleken worden met de sokken die u in het dagelijks leven draagt.

U dient rekening te houden met de volgende aspecten:

1. Kwaliteit

 1. Er wordt gebruik gemaakt van speciale garen om de specifieke producteigenschappen te kunnen garanderen. Hierdoor kan het voorkomen dat een draadje van het geleidende materiaal naar buiten steekt, op de overgang tussen de verschillende materialen. Wanneer u een sok ontvangt waarbij dit het geval is, dan is het advies om het uitstekende draadje naar binnen te steken of zo te laten hangen. Knipt u het draadje zeker niet af. Dit draadje is inherent aan de materialen die wij gebruiken en doet niets af aan de kwaliteit van de sokken.
 2. Ditzelfde draad kan na gebruik witter en/of glimmender worden. Dit bevordert de gladheid van de sok en is geenszins een indicatie dat de kwaliteit minder wordt.

2. Kleuren

 1. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren van onze producten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en op onze foto’s weer te geven. De kleur wordt echter ook beïnvloed door de monitor/ computer waar vandaan u de bestelling plaatst. Wij kunnen u dan ook nooit garanderen dat de kleur die uw computer aangeeft exact gelijk is aan onze kleuren.
 2. Door het gebruik van verschillende materialen – die nodig zijn om de functionaliteit en kwaliteit te waarborgen – kunnen onderlinge kleurverschillen voorkomen. Dit kan ook gebeuren na het wassen. Wij garanderen u dat dit geen invloed heeft op de kwaliteit.
 3. Verschillende productiebatches leveren soms een nuanceverschil in kleur op.

3. Gebruik

 1. ZOOFF Socks is bedoeld om u makkelijker in uw laars te laten glijden. Door de unieke combinatie van materialen is deze sok gladder dan een normale sok. Wij adviseren u dan ook dringend om de sok alleen te gebruiken wanneer u laarzen draagt. Zonder laarzen is deze sok te glad, en ontstaat er een slipgevaar.
 2. Op onze website vindt u een animatiefilmpje, waarop u kunt zien hoe u de sok aan kunt trekken.

4. Wasvoorschrift

 1. Om ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk plezier heeft van uw aankoop, adviseren wij ZOOFF Socks op de juiste manier te wassen. Let er daarbij vooral op dat u de sokken niet droogt in de wasdroger.

Wasiconen

Van links naar rechts de betekenis van de iconen:

 1. Machinewasbaar tot 40 graden
 2. Niet bleken
 3. Niet drogen in trommeldroger
 4. Niet strijken
 5. Niet chemisch reinigen

 

Artikel 9. Klachten en geschillen

ZOOFF Socks zet zich tot het uiterste in om de kwaliteit van haar sokken te waarborgen. Mocht er onverhoopt toch iets niet in orde zijn, dan kunt u hiervan altijd melding maken.

U kunt uw klacht indienen via het e-mailadres info@zooffsocks.com. Stuurt u hierbij een foto mee, zodat wij uw klacht direct kunnen beoordelen. Wij zullen u uiterlijk binnen twee weken van een reactie voorzien.

Op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 10. Privacy

Onze privacy statement bevat informatie over de wijze waarop wij uw gegevens verzamelen en verwerken. Dit statement kunt u terugvinden op zooffsocks.com/privacy-policy.